Skattefradrag for investering i oppstartsbedrifter

Personlige skattytere kan få fradrag i alminnelig inntekt med inntil kroner 1 million årlig for aksjeinnskudd i oppstartselskap.

Tiltakspakke – fradragsordningen utvides fra inntektsåret 2020

 • Beløpsgrensen heves til 1 million kroner per investor
 • Grensen for aksjeinnskudd i oppstartselskap økes til 5 millioner kroner
 • Som et midlertidig tiltak for inntektsårene 2020 og 2021 utvides ordningen til å omfatte ansatte og deres nærstående (gjelder ikke aksjonærer).

Fradragsretten gjelder i tillegg til at aksjeinnskuddet på vanlig måte kan tas med som en del av inngangsverdien på de aksjene det investeres i. Aksjeinnskuddet må utgjøre minst kroner 30 000 for å gi rett til fradrag.

Et oppstartselskap kan årlig motta maksimalt kroner 5 millioner i innskudd som gir rett til fradrag (maksimalt kroner 1,5 millioner for innskudd gjort før 2020). Siden du som investerer kan få inntektsfradrag (fradraget reduserer skatt med 22 prosent av investeringen) i din alminnelige inntekt med inntil kroner 1 million per år, vil den totale skattebelastningen for inntektsåret 2020 kunne reduseres med inntil kroner 220 000.

Det er viktig å være klar over at ordningen kun gjelder der aksjer i oppstartselskap erverves ved stiftelse eller nytegning av aksjer ved emisjon. Erverves aksjene på annen måte gis det ikke fradrag.

Hvordan gjør jeg det?

Du kan enten investere direkte i oppstartselskap eller gjøre dette igjennom et aksjeselskap du eier helt eller delvis – ved å delta i stiftelse eller nyemisjon i oppstartselskapet. For at du skal få krav på inntektsfradraget må selskapet det investeres i (og ev. mellomliggende selskap) gi skattemyndighetene opplysninger om hvilke personlige skattytere som har foretatt fradragsberettigede aksjeinnskudd. Dette må oppstartselskapet (og ev. mellomliggende selskap) innrapportere i Aksjonærregisteroppgaven (RF-1086). Innrapporteres dette korrekt og i tide vil du få de fradragsberettigede innskuddene forhåndsutfylt i skattemeldingen din.

Fra investeringen skjer vil både selskapet og du i en eierperiode ha visse bindinger:

 • Selskapet kan ikke utdele utbytte eller foreta utbetalinger i forbindelse med kapitalnedsettelser i de nye aksjenes ervervsår eller tre påfølgende kalenderår
 • Du eller nærstående kan ikke være eller tidligere ha vært aksjonærer i selskapet/konsernet det investeres i
 • Du eller nærstående kan heller ikke være, bli eller ha vært, ansatt i selskapet/konsernet i løpet av treårsperioden
 • Du må videre beholde aksjene i ervervsåret og de tre påfølgende år
 • Regelverket innebærer at dersom du investerer i år 1 kan du først selge aksjene, motta utbytte med videre i år 5 for at fradraget ikke skal reverseres. Dersom reglene brytes reverseres hele skattefordelen

Dersom vilkårene brytes i bindingstiden må du snarest egenrette skattemeldingen din for det inntektsåret fradraget ble gitt.

Dersom du gir bort alle eller deler av aksjene ved gave eller som forskudd på arv i bindingstiden, anses dette som brudd på vilkåret om å beholde aksjene i ervervsåret og de tre påfølgende år.

Oversikt over krav som må oppfylles for å kunne benytte ordningen:

Krav til deg som investor:
 • direkte eller indirekte investering (hvis indirekte investering fra et aksjeselskap skal eierne ha forholdsmessig fordeling etter eierandelen i selskapet som foretar investeringen)
 • minstebeløp 30 000 kroner per selskap, maksimum kroner 1 million per år
 • investoren eller dennes nærstående, må ikke være eller ha vært aksjonær i selskapet det investeres i
 • kan ikke være, ha vært eller bli ansatt i selskapet i løpet 3 års eierperiode
 • rene styremedlemmer regnes ikke som ansatt etter reglene i sktl. § 6-53 fjerde ledd
 • må eie aksjene i minst tre kalenderår etter utløpet av det kalenderåret da innskuddet/investeringen ble registrert i Foretaksregisteret
 • i løpet av 3 års eierperiode kan investoren ikke motta utdelinger i forbindelse med kapitalnedsettelse eller utbytte fra selskapet

Krav til selskapet:

 • 6 år eller yngre
 • færre enn 25 ansatte, beregnet etter årsverk – driftsinntekter maksimum 40 millioner kroner
 • balansesum maksimum 40 millioner kroner
 • årlig lønnsgrunnlag minimum 400 000 kroner
 • må hovedsakelig drive annen aktivitet enn passiv kapitalforvaltning
 • kan motta maksimum 5 millioner kroner under ordningen årlig
 • nytegning av aksjer enten ved stiftelse eller kapitalforhøyelse
 • må være et norsk aksjeselskap, eller tilsvarende utenlandsk selskap hjemmehørende innenfor EØS og skattepliktig til Norge
 • kan ikke være i økonomiske vanskeligheter på tidspunktet for kapitalforhøyelsen
 • må innrapportere mottatte beløp og investorer til Skatteetaten (RF-1086)

For ytterligere beskrivelse av ordningen, se Skatte-ABC under temaet “Aksjer – aksjeinnskudd i oppstartsselskap” og skatteloven § 6-53.

Artikkelen er hentet fra Skatteetaten

Relaterte artikler

Kommentarer

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *